(14/11/18) Una passeggiata guidata nel Centro Storico

  Consulta la guida turistica in pdf Messina città ...
Leggi tutto...

(09/11/18) Sistema politico della Repubblica Italiana vigente tra il 1948 e il 1994

  L'espressione Prima Repubblica è un termine giornal...
Leggi tutto...

(05/11/18) 50° anniversario dell'alluvione di Firenze

firenze E' l'alba del 4 novembre 1956 quando l'Arno inizia...
Leggi tutto...

(05/11/18) 11 novembre: usi, costumi e tradizioni per San Martino

L'11 novembre è San Martino. Il clima torna mite e il mo...
Leggi tutto...
I dialughi di Mata e Grifuni.
AddThis Social Bookmark Button

 di Dino Vadalà

“Correva l’ultimo mese dell’ultimo anno del ventesimo secolo e Mata e Grifuni,
condotti inusualmente a Piazza Cairoli,  così cominciarono a dialogare…"
         Edizioni  il "Gabbiano"       

      Dialugu di Mata e Grifuni  a piazza Cairoli

 

 

Mata              Ma chi ti ‘nni pari?

GRIFUNI          Di chi?

Mata                Comu di chi? Di stu fattu chi ‘nni purtaru cca: ‘nta piazza nova.

GRIFUNI          E non si cuntenta?

Mata               Cuntenta? Vardati che lisinu! Secundu tia aviria a jessiri cuntenta?

GRIFUNI          Allura, saria megghiu che stariumu ddà:o scuru,

facci mucciati e compretamenti abbandunati ‘ppi tuttu l’unnvernu,

come ‘nni lassaru fino a ora.

Mata                Vardatilu che beddu! Ma chi ti vutaru i sintimenti puru a tia?

GRIFUNI            Ma pirchì dici a sta manera?

Mata                Senti, donninniri chi non si autru,

u nostru postu, non è chistu: ‘nta sta piazza, e menzu a strada.

Ma ti pari giustu, che nui, chi semu l’antichi fundaturi

della cittadi,da cui tutti discinnunu,

avemu a stari ccaccu stu malutempu che si può vutari ‘nton vidiri e svidiri?

GRIFUNI          Ma quali malutempu.Unni nui, non chiovi mai.

E poi…chi voi diri? Che purtannunni cca, i nostri discinnenti missinesi,

non ‘nni vonnu beni e non ‘nni rispettunu comu meritamu?

Mata               Certamenti. Accussì pensu!

GRIFUNI          Parrau, a gigantissa.

Mata               Ma pirchì, nericatu chi non si autru,    

non ti fai capaci, chi sta pinsata 

– cu sapi cu l’eppi, ne ghiabbi e ne meravigghia chi bella testa – 

ddi mittirinni cca, ‘nta sta piazza - chi mi pari cchiù scunchiuduta di prima - 

tempu di Natali, è compretamenti fora locu. Semu, comu u cavulu a merenda.

GRIFUNI          Chi dicisti?

Mata               Comu u furmaggiu ‘nto piscistoccu.

Non c’intrasemu.

T’ha fari pirsuasu.Vidennunni misi cca,

finisci chi i missinisi‘nni considiririunu comu si fussimu ddu statui:

si pigghiriunu tantu di cufidenza, rascannunni tutti,

chi ‘nni danneggiriunu di malu modu;

e poi…lassatiall’acqua e o ventu ‘ppi daveru finiriumu comu du cartuni rimuddati.

GRIFUNI          Io non sugnu d’accordu.E ti dicu a verità ‘nta ddu depositu, 

vicinu o camposantu tuttu l’annu non ma passava: mi sentia comu malincunitu.

Cca inveci sentu la genti chi giria ‘ntorno e la jurnata mi scurri.

Mata                Ma don Peppi Nappa chi non si autru, 

tuttu stu fetu di gassi di machini e muturini, 

stu burdillinu c’avemu ‘ntorno, com’è che ti può piaciri?                                

Non ti rendi cuntu che facemu la figura di du pupi!

GRIFUNI              Senti, a mugghieri, io t’aju  rispettatu sempri, 

però al grande e firoci Grifuni saracinu,

nuddu mai ci dissi pupu.

Dunca non sbagghiari  a parrari…annunca…

Mata               Annunca?

Chi fai?

Scinni du cavaddu e mi ‘mmischi?

GRIFUNI          Esigio rispetto. ‘Nni miseru cca, e cca avemu a stari.

Zitta e musca!

Mata               Si putiria scinniri du cavaddu sai chi faria?

GRIFUNI          Chi farivi, sintemu?

Mata                Mi ‘nninchianiria ddà supra e Cammari

 e ti lassiria cca sulu: comu un pedi di cannella, 

menzu a stu populu che, scuta a mia,

non lo riconoscio cchiù.

GRIFUNI           Si la solita tragica.Ma nun ti rendi cuntu.

I nostri discinnenti stannu facennu cosi granni!

Stannu canciannu tuttala cittàdi: cosi ccu micciu!

Ma non vidi cca ‘ntornu chidduchi già s’ intravidi?

Mata                E c’aviria a vidiri? Sta specie i bardacchinu di lamera, 

chi non sacciu a chi può giuvari, essennu chi mancu è cummigghiatu

e lassa passari u stissu: suli, acqua e ventu; 

sta filarata d’immpinnati[10], chi su boni ‘ppi storu di pisci; 

e tutti sti tendi sutta all’albiri chi pari n’accampamentu di ddi to cumpari saracini.

GRIFUNI          Ma si ci misiru u lignu puri ‘nterra, come ‘nte salotti boni.

Mata                Intantu a genti sciddica e si rumpi u coddu;

e poi…unn’è chi su scippunu e su portunu a casa.

GRIFUNI          Bella fiducia chi hai ‘nte nostri discinnenti.

Non c’è nenti di fari, ristasti retrogrita; niscisti o naturali :a Cammarota chi si.

Mata               E sugnu fiera.

GRIFUNI          Sutta a stu bardacchinu, comu u chiami tu, avi a passari u tram…lo capisci? Il tram!

Mata                Prima c’era u tram, e poi u livaru.Non ci piaciu cchiù!

Ora u vonnu n’autra vota!Non hannu abbentu.

E poi…cu sapi quannu passadi dda sutta!

GRIFUNI          Orammai, picca ci voli.

Mata               Campa cavaddu

GRIFUNI          Missina, saravi comu li megghiu cittadi di l’Europa. 

‘Nformati, leggi, iapriti, non jessiri disfattista.

I binari… i misiru, i fila i stinneru, a pensilina a ficiru…

Mata                Ma ancora però non sannu di unni avi a passari stu malanova di tram.

GRIFUNI          U sannu, u sannu, di unni avi a passari.

Mata               E cu tu dissi, sintemu?

GRIFUNI          Me niputi.

Mata               To niputi?

GRIFUNI          Me niputi Turi: u figghiu di me soru.

Mata               U sinnucu?

GRIFUNI          Gnorsì. Propriu iddu.

Mata               Ah, to niputi è?

GRIFUNI          E non si vidi? Tali e quali lu ziu:

a stissa facci.

Metticci la barba, e dimmi tu

si ccu dda ‘mpigna di saracinu, non è precisu a mia.

 Mata                Chistu è veru.

Ma turnamu a stu tram.                         

Chi ti dissi allura to niputi?

GRIFUNI          Mi dissi chi non passa cchiù da via Garibaldi, e sai pirchì?

Mata               Sintemu, pirchì?

GRIFUNI          Chiddi chi a menzaustu carriunu,chi cordi longhi longhi,

strada strada da piramidi, unni ci sunnu santi, santareddi,

ianciuli, suli, luna chi firriunu tutti ‘nta ‘na vota…

Mata               E parra chiaru: a Vara.

GRIFUNI          Si accussì a chiamunu i nostri discinnenti, 

e sunnu divuti assai ‘ppi sta vara…

Mata               A mia mu dici.

GRIFUNI          Non vosiru assolutissimamenti                         

ch’ u tram passava ‘nta stissa strada di unni passa sta Vara.

Mata               E chi ficiru?

GRIFUNI          Non ti dicu e non ti cuntu.

Sintia diri chi ficiru manifestazioni, comitati…dici,

chi si rivulgeru perfino al Papa, pirchì stabileru,

che non avi a passari cchiù di ddà.

Mata               A Vara?

GRIFUNI          Ma quali? U tram.

Mata               ‘Na vera putenza sti cumitati.

GRIFUNI          Cunvinceru, me niputi e tutta la cumacca[14],di fari passari u tram da n’autra parti.

Mata                Menu mali accussì putemu passari puri nui‘ppi dda strada.

GRIFUNI          U sai chi non ci avia pinsatuchi puri nui passamu di ddà!

Mata                Ma senti ‘na cosa… Nui non passamu puri di unni u viali San Martinu?…

GRIFUNI          Certamenti!

Mata                E ccu stu bardacchinu, sti binari, sti fila, 

e sta gran filarata di pammari chi misirua manu ritta e a manu mancu,

m’addiri tu:di unni passamu nui?

GRIFUNI          Ragiuni hai? E comu facemu?

Mata                U peggiu è caru maritu miu,chi non ci pinsau, mancu to niputi.

GRIFUNI          Ma a iddu ci u fazzu a vidiri io,se s’avi a scurdari di nui, chi semu i so nanni.

Ci fazzu fari, a morti subitania, un comitatu, 

accussì putemu cuntinuari a passari ‘nto viali.

S’avi a vidiri si i fundaturi dell’antica cittadi

 hannu a jessiri menu da Vara!


[1] Lisinu: ironico.

[2] Donninniri: giovanotto che si dà arie di grand’uomo.

[3] Nericatu: sconclusionato.

[4] Peppe Nappa: maschera tipica originaria di Messina

[5] Pupi: marionette del teatro dei pupi raffiguranti i paladini di Francia.

[6] Annunca: altrimenti.

[7] Mi ‘nninchianiria: me ne risalirei

[8] Camaro: villaggio collinare nella zona Sud-Ovest di Messina.

[9]Micciu: miccia.

[10] Impinnati: tettoie.

[11] Sciddica: scivola

[12] Abbentu: avvento

[13] Malanova: accidenti

[14] Cumacca: compagnia

[15] Nanni: nonni intesi come avi.


 
copyright 2011 messinaierieoggi - Testi e fotografie di Pippo Lombardo
grafica sito web by mindtheSign

Utilizziamo i cookie per migliorare la navigazione sul nostro sito web. Continuando a navigare su questo sito web o cliccando su ACCETTO, acconsenti all'uso dei cookie. - Cookie Policy.

Accetto l'utilizzo dei cookies su questo sito.