U sfrattu: no ô ponti‘

U piscispadu dissi a lu ntrasattu:

“Ahi! Ahi! M’arruàu u sfrattu!”

“Chi stai dicennu, pezzu di minchiuni?”

dissi a murina misa nta na gnuni.

“A tempi d’oi c’è d’aspittarsi tuttu”

rispunnìu scantatu u luvarottu;

“a freu d’àcqua cci sù coppa i matteddu!”

priccantàu ciancennu u scantareddu.

U pruppu inveci dissi: “Mi nni futtu:

tempu nenti i vestu tutti a luttu”.

A tappu si ntricàu a ciciredda:

“Cci penzu iò pi sta cumacca bedda:

aunni assummu è sempri malanova…

Mi ttaccu a tutti iò a giru i bova.

Niscèru pacci chiddi dâ terrazza?

ma l’am’a scunucchiari a coppa i mazza”.

“Niscèru pacci” santiàu a pìchira:

“ un coppu i scossa e cumenzu dâ chìchira”.

Cci rruvàu u sfrattu a Scilla e Cariddi,

mustri di rema e di mari freddi.

“Matricedda!” dissi lesta a ncioiarina:

“u funnali divintiravi na latrina.

a cu non nisciravi dû carrùggiu

cci ssintirannu coppa d’archibbùggiu”.

Câ feli â bucca a Fata Muggana

ssistìa llunata a ddu scinni e nchiàna.

“ Sfrattu! Sfrattu” Sfrattu cc’è pi tutti!”

dicìa u piscispadu ittannu rutti.

Erunu mmasati i pisciceddi,

i baùsi, i opi, i iaiuleddi.

“Figghiazzi di buttana, chi cunnanna!

Non nni bastava rizza, lenza e canna?”

Rispunnìu Cola dû so postu fissu;

“ Mi cci veni a tutti nu subbissu!

Non cianciti, non vi dispirati:

non cci niscemu mancu a cannunati”.

E dissi mutu mutu e sotu sotu:

“ Pi tutti cci pensu iò c’un marimotu;

e non bi sbarruati, amici mei:

muriravi Sansuni cu tutti i Filistei!”

 

Lo sfratto: no al ponte

 

Il pescespada disse all’improvviso: / “Ahi! Ahi! Mi è arrivato lo sfratto!” / “Che stai dicendo, pezzo di minchione?” / disse la murena messa in un angolo. / “ A tempi d’oggi c’è da aspettarsi di tutto” / rispose paventato il fragolino ; / “a fior d’acqua ci sono colpi di martello!” / disse piangendo la tanuta. // Il polipo invece disse: “Mene fotto: / tempo niente li vesto tutti a lutto”. // A tappo s’immischiò il cicirello: / “Ci penso io per questa bella cricca: // dove emergo io è sempre malanova: / me li lego tutti io a giro di boa. // “ Sono usciti quelli della terrazza? / Ma dobbiamo sconocchiarli noi a colpi di mazza”. / “Sono usciti pazzi” sentenziò la razza: / una scossa e incomincio dal chicchio”. / È’giunto lo sfratto a Scilla e Cariddi, / mostri di rema e di mari freddi. // “Madre cara!” disse lesta l’acciughina: / “ Il fondale diventerà una latrina. // E chi non uscirà dalla strettoia / gli assesteranno colpi d’archibugio”. // Col fiele alla bocca la Fata Morgana / assisteva allibita a quello scendi e sale. // “Sfratto! Sfratto! Sfratto c’è per tutti!” / diceva il pescespada mandando fuori rutti. // Erano allibiti i pesciolini, / le bavose, le boghe e le marmore. // “Brutti figli di puttana, che condanna! / Non ci bastava rizza, lenza e canna?” // Rispose Cola dal suo posto fisso: / “Gli venga a tutti un accidenti! // Non piangete, non vi disperate: / non usciamo di qua nemmeno a cannonate”. // E disse muto muto e sodo sodo: / “Per tutti ci penso io con un maremoto; // e non vi spaventate, amici miei: / morirà Sansone con tutti i Filistei

 

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire