L’approdi a Missina

Dialugu fra Mastru Sòstine Grecu e Don Lillu Palmara supra all’argumentu di l’approdi a Missina.

Mastru Sostine.

               (sostiene per un lembo uno striscione su cui c’è una scritta)

               Viditi comu nna riducemmu ! Cu mi l’avia a diri a mia, chi granni, chi capiddi janchi e ccu l’acciacchi chi aju,  m’avia a truvari cca, davanti o municipiu, di notti, ‘nta sta manifestazioni e ccu stu strisciuni longu longu ‘nte mani.

Don Lillu Palmara

           (leggendo lo striscione) “Fuori i tir dalla zona Sud! No all’approdo a Sud!” Scusati, a vui, vecchiareddu, ma ccu quali ardiri annati cuntistannu chi non vurristu l’approdu a Sud?

M.Sostine

           In primis primis, io non sugnu vecchiareddu! Secunnis: Cu siti? cu vi canusci! Pirchì parrati accussì?

           Chi nicchi e nacchi sta cunfidenza?

Don Lillu

               Oh, quantu la faciti longa; E chi vi dissi cu va vulia dari sta cunfidenza!

               Aviumu fattu a scola ‘nsiemi?

M.Sostine

           A scola? Ma vui, mancu ccu cannocchiali a vidistu la scola.

Don Lillu.

               Oh, non vi primittu di parrarimi a sta manera.

M.Sostine.

               S’avissu li scoli, vi renniriuvu cuntu chi l’approdi di navi hannu a ristari ddà, a unni sunnu: a Nord.

Don Lillu.

               Bella testa aviti vui di ddà fora.

               Vi pari giustu chi da bella marina du Ringu, vantu di tutta Missina, l’eppiru a sbinnari compretamenti?

               Qant’era bella dda zona quannu c’erunu: i bagni Vittoria; lu Miramari; lu Principi Amedeo. E da bedda spiaggia chi barchiceddi nostri tirati a siccu, chi paria un quadretto di quant’era bedda. ‘Nni livaru lu piaciri du nostru mestieri. Ccu ddu burdellu di machini e camion che sbarcunu, ogni dui e tri, di navi chi non si può cchiù mancu respirari.

M.Sostine

           Dunca, a chiddu chi sentu sariuvu piscaturi?

Don Lillo

               Era piscaturi, quannu ancora da li me parti si varaunu li palmitara ppi buscarisi u pani, o ppi purtari a casa ddu pisciceddi frischi du nostru mari.

               Ma vui, vvi l’aviti arricurdari ddi tempi…

M.Sostine

               Certu chi mi ricordu! Mi ricordu puri chi certi piscaturi, propriu du Ringu, mi ordinaru ‘na bella palamitara, chi ppi farila ci stesi cchiù d’un annu, tantu era grandi e bella; e poi, quannu fu pronta, na vosiru cchiù, e  ma lassaru ddà fino

               a quandu non si pirdiu compretamenti.

Don Lillu

               Lu visti stu  beddu barcuni, quandu passava di ddà, paria propriu ‘na navi di quantu era grandi.

               E cu l’avi fatta vui?

M.Sostine (Fa segno col capo di sì)

               Certamente! io l’avia fatta, ccu sti mani!

 Don Lillu

               E allura vui siti un mastru d’ascia.

M.Sostine

           E già. Mastru d’ascia. Sugnu di chiddi chi vi primmittiunu di fari lu vostru travagghiu, chi a quantu pari, non v’interessa cchiù.

Don Lillu

               Ma chi stati dicendu! Nui veri piscaturi non lu rinnegammu  mai lu nostru misteri.

M.Sostine

               Ma si, quannu aviunu a fari a prima ‘nvasatura di navi Caronti, propriu vui, piscaturi di ddà zona non sulu non vi opponistu, ma pigghiastu u rizzu a pugna pinsannu, che accussì v’avissuru  ‘mbarcati ‘nta li navi traghettu, chi propriu d’annu cominciavano lu traghettamentu di machini e camions.

               E ppi chistu la palamitara mmi ristau ddà.

 Don Lillu

               Sintiti ‘na vota ppi tutti, io sugnu piscaturi du Ringu e non mu nego, ma ppi dda palamitara: non ci trasu né dda porta né ddu purticatu.

               ‘Nsumma, non sacciu nenti.

M.Sostine

               (Manifestando poca convizione) Ma…Chissà!

               Vui però vvi vinnistu a sti novi patruni, chi ccu la scusa ddi sti quattru posti di lavoro, ccu na manciata di pasta vvi ddubbaru memtri iddi si jnchieru a bobbia e se la continuanu a jnchiri,

               e la cittadi di Messina la ruvinaru compretamenti.

Don Lillu  

               Ah, ppi chistu semu d’accordu: Messina è propriu ruvinata. Vui però parrati accussì picchì aviti un misteri unni la barca l’aviti avuta sempri all’asciuttu, mentri nui, inveci, la barca, l’aviumu a mari,e quannu a pisca è picca, i figghi su picciridi, e non si busca ‘na lira, è facili criticari; ma  cu ti dugna un travagghiu sicuru l’ha chiamari patri! Nui non l’avissimu  lassatu mai

               lu nostru anticu mestieri.

           Ora, si semu cca, è picchì non vulemu perdiri u travagghiu , soprattutto ppi nostri figghi,.

M.Sostine

               E scusati, si è sta manera comu dicistu vui, ossia chi vuliti manteniri lu travagghiu – senza pinsari chi autri ppi cuppa vostra eppuru a strinciri a curria – picchì manifistati chi vuliti chi levunu l’approdi da rada di San Franciscu?

Don Lillu

               Forsi nonni capemmu, nui vulemu chi l’approdi privati si levunu da rada di San Franciscu, ma soprattutto datu che di nostri ci nni sunnu assai imbarcati, non vulemu perdiri lu travagghiu ‘nte traghetti.

M.Sostine

           Ah, chista sì che è bona! A mia mi pareva chi non vuliu perdiri lu travagghiu di piscaturi?

Don Lillu

               A chiddu puri!

M.Sostine

               Bonu arraggiunati: butti china e mugghieri ‘mbriaca. Ma ‘nsumma  a chiddu chi capia vui vuliti chi smuntiriunu ddà a San Franciscu, ma almenu si putiria fari cchiù avanti all’Annunziata!

Don Lillu

               Non si nni parrà nemmeno!

               Né a San Franciscu né all’Annunziata.

               Nui vulemu che la Marina du Ringu finu a capu Munnizza avi a jessiri bella libera e pulita: dall’ex gazometru fino all’Annunziata.

M.Sostine

               Autru chi piscaturi, vui siti un pinsaturi, e di chiddi fini.

               Strincennu lu ragiunamentu, Vui non vuliti: chi non vi toccunu la Marina unni stati ppi cuntinuari a piscari; e pretenditi chi li stissi societati snuntunu barracchi e barraccheddi ddi ccà ppi jammari a Trimestieri o Mili; n’summa n’ta zona nostra. Accussì gira, vota e firria u citrolu, unni finisci? in c… all’ortulanu, chi ‘nta stu casu, saria a zona Sud di Missini.

Don Lillu

               Ma chi c’entra, non l’aviti a pigghiari accussì…

M.Sostine

               E comu l’amu a pigghiari…sintemu?

Don Lillu

               V’aviti a cunvinciri chi ddà u largu c’è. Ci fannu un bellu molu longu, longu chi parti da riva finu a mari largu, poi s’intorciunia a mano ritta, n’autru cchiù curtu a mancu manca, lu capu da Scaletta ripara l’autru paraggiu: e lu portu è bellu e fattu.

M.Sostine

               Ma chi stati dicennu! chi c’entra lu capu da Scaletta. Ddà mari apertu è, e guarrdannu e annannu rittu rittu, ‘nta Grecia s’intuppa.

               E vui mi vuliti cuntari chi siti piscaturi? Ma ‘nta quali majdda, o al massimu ‘nta quali lancitta pigghiastu lu mari?

               Ah, sì! Forsi ccu quattru muccuseddi annauvu a piscari, ccu coppiceddu e ccu l’ami ‘nte sughira, riva riva, ppi pigghiari quacchi oparedda fissa e spruvviduta.

Don Lillu

               Non vi primettu di parrari a sta manera, mastru di chianozza. Io: Lillu Palmara, cuminciai ad annari a mari, ppi vostra norma regula, di quann’era figghiolu; e fui puri antinneri ‘nta na feluca ppi piscispada di na famigghia farota.

M.Sostine.

               E forsi fu tuttu lu sciroccu chi pigghiastu dda supra chi vi annacquau lu ciriveddu.

               Bestia chi non siti autru, ma vu ricurdati lu mari di ddà parti?

               O forsi non passastu mai a Jonio ppi piscari? Quannu tira sciroccu e livanti lu mari è accussì niru e agitatu, chi fa scantari sulu a vardarlu: l’acqua arriva ‘nto straduni, fino ‘nto paisi, e sgriggi sciddicanu ‘nte vitri ddi nostri casi.

               ‘Nto portu c’avissuru a fari, non trasiria nudda navi. Inveci ddà, all’Annunziata, essennu chi la zona è riparata, ppi fattu naturali, e chi li funnali sunnu basci, lu portu saria già fattu.

Don Lillu

               Scusati, mi pari a mia, chi vui siti mastru di pasta rattata. E ‘nto mari, siti vui chi non ci siete andato mai.

               E’ veru chi Joniu è mari piriculusu, ma ccu tuttu rispettu, può fari trimari li piscaturi, non certu li navi, e soprattuttu chiddi moderni. Aviti mai sintutu parrari di navi “Ro-ro”?

M.Sostine

               E chi su sti  rò-rò.

Don Lillu

               Lu viditi? Siete retrogrido. I navi rò-rò sunnu speciali. l’ultimu ritrovatu della cantieristica: ‘ntrasunu magari quannu chi c’è u peggiu ventu chi porta ppi ghintra, ppi fora, di latu...

M.Sostine

               Ma chi mi vuliti ‘ncucchiari: ‘nto mari, non ci sunnu caverni!Lu mari, tradituri è. N’aju sintuti troppi cosi tinte, in tant’anni, ccu misteri chi fici.

               Quannu lu mari è agitatu e si modda iddu ppi iddu: non c’è barca, o navi chi teni. E poi, vui u sapiti chi voli diri fari un molu ‘nte nostri fundali.

Don Lillu

               Certu cu sacciu! Nni fici picca trasbordi di massi, quannu c’era cammaria di sciroccu e non putiumu piscari.

M.Sostine.

               Allura, m’aviti a dari attu, chi ccu d’abbissi di funnali chi ci sunnu, quanti massi s’aviriunu a jttari all’urbisca ppi fari stu portu?

               Ppi non  parrari poi, di quantu aviria custari?

Don Lillu

               Eh, caru mastru, siti ingenuo. Se è ppi chistu, li progetti cchiù custunu cchiù piaciunu.

M.Sostine

               Chi vuliti diri?

Don Lillu

               Ma mancu vui mi pariti! I politici, l’amministraturi, l’imprese, l’ingigneri, e tuttu chiddu chi si movi  ‘nt’on travagghiu, cchiù è caru megghiu è! Ammuccunu cchiù assai tutti.

               Quindi unn’è comu pinsati vui. L’approdu a Sud ci cunveni a tutti soprattuttu ppi stu giru di munita chi ci saria.

M.Sostine

                E allura secunnu comu stati dicennu vui: l’approdu ‘nta zona Sud saria megghiu di chiddu chi putiriunu fari, ccu quattru sordi, all’Annunziata; unni

               cc’ un tunnel sutta la ciumara li camions nesciriunu ppu svinculu c’hannu a fari – cu sapi quannu - ritti ritti, e azzicchiriunu dintra li traghetti senza che nuddu vidiria e sentiria nenti.

Don Lillu

               Certu, parrannu, in camira caritatis, chista saria a cosa cchiù giusta. Ma na vonnu! Na vonnu.

M.Sostine

               E dunca, n’annu a ruvinari ppi forza a nui. Nonni bastava du gran fetu du depuraturi di Mili, puri l’approdi n’annu a fari! E allura è veru: semu la pattumiera da cittàdi.

Don Lillu

               Purtroppo caru amicu a zita è chista.

               E io ‘nta stu mumentu sugnu cchiù furtunatu, picchì la genti bona di Missina, chiddi chi cuntunu, chi cumannunu a briscula, stannu ddà, a Nord; e chisti l’approdu unni iddi: non lu fannu fari.

M.Sostine

               E vui dunca vi pristati a pararicci lu saccu a chisti. E Missina allura non è una? Chi voli diri Nord Sud?

               E s’era chistu chiddu chi vuliunu l’ottenniru: ‘nni misiru a nui povirazzi l’unu contro all’autru, comu ‘nta guerra di l’ammericani: Nordisti e Suddisti, ‘nni manca chi ‘nni mittemu sulu li divisi. E iddi?… sa guardunu di ‘llastricu.

               Ma facitivi a vidiri megghiu ‘nta facci, chi ccu stu scuru non vi vidu.

               Vogghiu a vidiri ccu cu staju parrannu, si è veru Missinisi. (avvicina la lanterna al volto dell’altro)

Don Lillu

           E Guardatila puri sta facci!

           Sti solchi ‘nta sta frunti di peddisquadru bruciata ppi tuttu lu suli chi pigghiau mari mari.

M.Sostine

               E si siti missinisi veramenti comu a mia, picchì avemu a jessiri unu contro all’autru?

Don Lillu

               E caru Maestru, la situazioni a Missina si fici ‘ntrobbula assai. No ‘nni putemu cchiù! Sti jorna chi ‘nni restunu di campari, diventaru amari assai e duri. Stu trafficu pisanti du gummatu l’avi ‘ncoddu, di cchiù di vint’anni, sulu la cosiditta zona Nord. ‘Nta scinnuta du Boccetta ‘nni mureru assai genti, e stu prezzu non lo può pagari sulu la zona Nord. Na picca all’unu non fa mali a nissunu.

M.Sostine.

               Stu picca chi stati intinnennu vui, veni a diri: un mortu all’unu.

               Amaru e tristi mi pari stu vangelu, cunsulazioni dissinnata: digna di tempi sprigiudicati e senza cori chi stamu vivennu. Dunca, avemu a pareggiari li cunta chi morti!  Cu nni l’avia a diri c’aviumu a cianciri e cuntarli, addirittura per ‘mpattarli comu li dinari ‘nta li carti: tantu a mia e tantu a ttia.

Don Lillu

           Propriu accussì, nni ridduceru li nostri guvernanti. Iddi sunnu furbi, e ccu sta scusa chi non vurriunu scuntintari a nuddu, hannu tiratu la corda ppi vint’anni, evitannu di scegliere ppi non perdiri li voti, di sti gran fissi chi semu tutti nui ccà sta notti, chi speramu di fari canciari li cosi.

            Ma a quali prezzu?

M.Sostine

           E cchiù caru di chistu quali prezzu ci può essiri? Chiddu chi tutti dui frati missinisi, semu unu contro all’autru comu ddu nemici.

           Non avi a jessiri accussì! avemu a stari da stissa parti, picchì Messina una è!

           L’ avemu finiri ccu sta guerra di puvirazzi.

Don Lillu

               La vera causa giusta avi a essiri Messina. Ma ci può essere ‘na soluzioni bona ppi tutti?

 M.Sostine

               La manifistazioni non l’avemu fari ccà, ma a Roma, picchì li camion che infestunu e misiru  in ginocchio tutta la cittadi, servunu ppi tutta l’Italia.

               La soluzioni l’hannu truvari ddà!

               Ma ci voli curaggiu. L’approdu non s’avi a fari a Messina picchì unni lu fai fai, li camions l’hai sempri dintra.

               S’avi a fari a ‘na parti unni non fa dannu a nuddu. Unni c’è largu, ppi fari stari li camionisti, mentri chi spettunu l’imbarcu, e unni non interferiscunu ccu tutta l’autra genti.  Picchì tutti amu a campari in paci.

 Don Lillu

               Sintia diri chi si putria fari a Giammoru, o macari a Villafranca.

M.Sostine.

               Bonu saria, don Lillu. Ma Chisti, lu vonnu l’approdu? O ci sconza puri a iddi?

Don Lillu

               E si chisti no vonnu mancu, c’avemu a fari?

M.Sostine

               E allura… lassamu chi tir, passunu unni è ghiè: du Boccetta o di Cammari; di Gazzi o dda Giustra, da Curtina o d’Annunziata;e se non putemu fari nenti per evitari chi, a Nord, a Sud, o centru, la genti mori ‘nte stradi, abbannunamula sta cittàdi; pigghiamuni sti quattru robiceddi c’avemu arricugghiutu muddichedda a muddichedda ‘nta tant’anni, e rifunnamula a n’autra parti, picchì chista accussì: non è cchiù a nostra Missina.

Messina 4 luglio 2001

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire