'Nna via di menzu

 img103.jpg

Divertimento Poetico Siciliano

Liberamente tratto dalla prima satira (Est Modus Inrebus) di Quinto Orazio Flacco

 • Pirchì o Mecenati,
  Mai di lor sorti sentu
  L’omini appagati,
  Sia che ‘ppi so talentu
  L’abbianu scigliuta,
  O ‘ppi ‘nu stranu eventu
  Du ciel saria caduta.

   

  Vannu inveci ludannu
  A Chiddi ch’autru fannu.

   

  “ Beatu si tu mércanti”
  Trona lu surdatu
  Ccù l’ossa scricculanti
  Ppi quantu n’ha passatu.

   

  E quannu cchiù violenti
  Infurianu i Libecci,
  chi grida trepidanti
  lu poviru mircanti?

   

  “ Megghiu essir surdatu,
  Cchiuttostu che ‘ppi mari
  Du ventu sbattuliatu!
  ‘Nton coppu veni morti
  O ti rifai la sorti!”

   

  Chi dici l’avvocatu
  For d’ura ruspigghiatu
  A chiddu di campagna
  Chi la so porta scugna?
  “ Città e camurria,
  Megghiu è la fatturia”.

   

  E cu du so casali
  Parti di bon matinu
  ‘ppi andari ai tribunali,
  Essiri cittadinu
  Vurria dintra ‘u so cori.

   

  E quanti di sti fatti
  Ti ‘nni putria cuntari
  E tu putristi diri:
  “A unni vuoi parari?”

   

  Vegnu e mi spiegu dunca:
  Peracasu mittendu
  Che un diu ddà su regnanti
  Sti paroli sintendu,
  di surdatu e mercanti,
  ci sfirria d’esaudir,
  iddi accussì diria:


  “ Iam faciam quod vulitis!

   

  Tu fosti un dur soldato?
  Immantinentemente
  Diventerai mercante;
  Jureconsultu eri?
  Or contadin sarai.
  Heia Heia! Quid statis?

   

  Stu scanciamentu i robbi
  Ora cchiù non v’aggrada?
  Chista è vera malcrìanza
  Sèntiri cchiù non vogghiu
  Questa vostra lagnanza!
  E ‘ppu restu di jorna,
  rumpitivi li corna!”

   

  Ma or gli scherzi o bandu,
  ancu si cu ‘nni vieta
  ‘u veru dir ‘bbàbbiandu!

   

  ‘Ppi quali intentu raru
  Fannu i faticuri:
  surdatu e marinaru,
  vinaru e zappaturi?
  ‘Ppi truvari da vecchi
  La robba dintra i sacchi!

   

  Comu ‘nta favuledda
  Chi narra alla genti
  Di la furmiculedda
  Quantu è prividenti,
  E porta ‘nta l’acervu,
  ccu duru so travagghiu
  chiddu chi ‘nta l’unvernu
  a fa campari megghiu.

   

  E quannu l’Acquarìu,
  che appena ripartìu,
  l’annu novu amareggia,
  saggia idda s’azzicca
  sicura ‘nta so mecca
  ‘ccussì si cumpania
  tutta a so mercanzia.

   

  Ma a vui ‘ncavagnaturi
  Chi mai siti contenti
  D’arraccattar dinari,
  Non vi ci poti nenti:
  né l’unvernu friddusu,
  o la calura estiva,
  né mari timpistusu
  o guerra distruttiva,
  sempri assicutandu
  cu sordi cchiù di vui
  ancor ‘nni sta cugghiendu!

   

  Giuva scavar ‘na fossa
  ‘ppi metterci dinari
  Ca un assi si riduciun
  Quannu ‘i cunsumirai ?

   

  E allor, dimmi a qual cacchiu
  Ti servi quest’ammucchiu?

   

  Chi ci ‘nni può futtìri
  A cu filici campa,
  d’arari centu iùgeri
  o ‘na piccitta ràsula.

   

  Soàvi cosa è certa,
  livar da un grand’ammassu;
  Ma si ‘na eguali parti
  Anch’io cavari possu
  Da cchiù scarsa catasta,
  pirchì li to’ granài,
  cchiù di li me cannistri
  chiuttostu loderai ?

   

  A cu ci piaci bìviri
  Oltri la so’ misura
  L’Ofantu ‘u può travùlgiri
  Senza mi si ‘nn’adduna;
  mentri cu s’accuntenta
  di chiddu chi ci basta,
  non bivi acqua limusa
  e si godi la vita.

   

  Dill’omini gran parti,
  Di cupidigia prisa
  Dici ccu voci forti:
  “ Nenti è mai abbastanza,
  pirchì ognunu vali
  quantu è la so sustanza.”

   

  Chi fari a un di chisti?
  Cundannarlu a ristari
  Un miseru ‘nn’ abbasti!

   

  Comu quel tal d’Ateni,
  Tantu spilorciu e riccu,
  Si ‘nni futtia un cacchiu
  Zoccu d’iddu dicìunu
  Taluni maldicenti;
  E a iddi sprizzanti
  Accussì rispunnia:
  “ Solu li me denari
  Mi dannu gudimentu,
  M’ascialu a talìari
  dintra li me forzieri!”

   

  ‘Nna favula ‘nni cunta
  Di Tantalu l’avaru,
  Chi ‘ppi gran fami smunta
  avia la so persuna,
  e ‘dda siti avvilutu
  ancor ‘cchiù era ‘mpizzatu.

   

  A ccu ci ridi sròligu!
  Ccu lu nomi scancìatu
  Stu perfidu castigu,
  supra di ‘ttia è cuciutu.

   

  A bucca aperta giaci,
  ‘nte sacchi ricugghìuti
  E nun ci pensi a spénnirli
  e ti li vuoi a guardari
  comu quadri ‘mpizzati
  ‘mmi non ti fai rubari.

   

  Legumi, vinu e pani
  voli matri natura
  ‘ppi ogni so’ creatura,
  si fussi d’issi priva,
  saria assai scunsulàta!

   

  Notti e jornu vigghiandu
  Menzu mortu ‘ppu scantu:
  I ladruni aspittandu
  Chi si fùttunu a roba;
  chi focu devastanti
  Bruciria la casa.

   

  sti cosi aju ragiùnatu,
  megghiu essirni esintatu!
  E si un malannu poi
  Supra a ‘ttia sta sprucchiannu
  Hai cu ti dà cunfortu,
  ‘Ppi non finìri mortu?

   

  Mugghieri si ‘nni futti,
  lu figghiu si ‘nni sbatti,
  E aspetta lu vicinu
  chi prestu l’occhi chiudi ,
  tantu di ‘ttia su stufi!

   

  Ora ti meravigghi
  Si nuddu ti cunsìdira,
  Ma dimmi a beddu cori:
  Ti meriti l’affettu
  Si la ricchezza poni
  Sempri davanti a tuttu?

   

  E ‘nsumma , ora basta
  Ca smania di guadagnu,
  quannu cchiù du duvutu
  dinari ‘nna summatu,
  poviru nun sarai
  ‘nton vìdiri e svidìri.

   

  D’accrisciri dinari
  Sta frenesia allista,
  chiddu chi tu vulivi
  ormai avutu l’hai,
  Annunca amicu miu,
  sai comu ti cummini?

   

  Comu quel tal Ummìdiu:
  Riccu quant’un nababbu
  La so munita d’oru
  Cuntava a staiàti,
  Quannu a un certu puntu,
  ‘na fimmina spucchiusa
  -Magari un po’ jarusa –
  Comu la figghia i Tindaru,
  Ca scuri lu tagghiò ,
  Spaccannulu a mità.

   

  Tu allur putristi diri:
  Dimmi comu a campari!
  Comu Neviu u spilorciu,
  O comu Nomentanu
  Veru scialacquaturi?

   

  Ci sta ‘nna via di menzu,
  ‘Na misura ‘nte cosi,
  Cunfini stabiluti
  Signati du bon sensu,
  Oltri li quali certu,
  Di ‘na parti o n’autra
  Non puoi truvaru u giustu.

   

  E ‘ppi fartilu sèntiri
  In latinu perfectu:
  Nequit rectu consistere.


  Ma doppu stu sproloquio
  Mi pari chi turnammu
  Di unni ‘nni partemmu,
  Ccù dubbiu ‘nta la menti
  D’aviri già sfiancatu
  Di tutti la pacenza.

   

  E ‘ppi chiudiri a sàtira
  Del grande pinsaturi
  Quintu Flaccu Orazìu
  -Spirandu chi di iddu
  ‘Non ‘nni fici straziu –
  Lassatimi aggiungiri
  N’autra sula quartina:
  All’usu sicilianu,
  ‘ppi strinciri ‘u concettu
  Prima chi mi ricettu:

  ‘U picca chi ‘nni tocca,
  Facemulu abbastari,
  Chi tantu l’eccedenti,
  Spessu nun servi a nenti.

  Messina 12.03.2010

  Riveduta il 17.01.2013

   

   

   

 

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire