Il seccatore

 

 • Mi ‘nnannava camminandu

  Ppri la strada da marina

  Lu me sgardu rivolgendu

  A dda isula vicina.

  Ccu la menti firriavu

  Lu pinseru cchiù remotu,

  Quannu accantu, cu mi trovu?

  Un profilu pocu notu.

  Pri la manu iddu mi pigghia

  lu me passu rallintannu:

 •  

  La pirsuna forsi sbagghia,

  Dintra a mia vaju pinsannu.

  La so faccia è canusciuta

  Ma lu nomi non rammentu,

 •  

  Non vurria chi sta ‘ncuntrata

  Divinissi ‘nu turmentu.

  Quannu ‘ncontri certa genti

  Chi t’attacca ‘nu buttuni,

 •  

  la jurnata comu nenti

  si riduci a ‘nu muzzuni.

  -“Come stai amico caro,”

  Esordisci l’avventuri;

 •  

  -“Assai bonu fin’ad ora.”

  Ci rispunnu ccu timuri.

  -“Tempu fa t’haju avvistatu,”

  Ricumincia u seccaturi,

 •  

  Comu a ttia sugnu ‘struitu,

  e trascurru li me uri 

  tra li versi e li canzuni”.

  -“Or più caru a mia sarai

 •  

  Ppri sta bedda tua passiuni;

  Ma s’è fattu tardu ormai, 

  Stamatina vaju di prescia;

  Non c’è tempu ppri sirmuni.

 •  

  La me manu or rilascia,

  non supportu stu strizzuni.

  Stu cuncettu pronunciandu,

  ca so manu chi strincia,

 •  

  Lu me passu vaju furzandu

  E scapparmini vurria.

  Un gran ciumi di paroli

  Ddu noiosu  vomitava

 •  

  Accriscendu li me doli.

  Lu suduri mi scinniva

  Fino a sutta du calcagnu;

  Non sapia cchiù chi fari!

 •  

  ‘Nta la tila di ‘nu ragno

  Era andatu a finìri.

  Beatu si tu, oh Belanu,

  pinsava fra mia e mia,

 •  

  addubbavi ogni balzanu

  si era ‘na gran camurria.

  -“Stai circandu di scappari

  Mi ripigghia ddu sfurcatu.

 •  

  Non ti lassu cchiù partìri

  Oramai t’haju bloccatu.

  Io ti vogghiu accumpagnari

  Fino a unni si direttu,

 •  

  la jurnata aju a passari

  e di certu non m’affrettu."

  Calu ‘i ‘ricchi comu u sceccu

  Du patruni bastuniatu;

 •  

  A la stregua d’un sciabiccu

  la me schina è caricata

  ccu nu bastu di gran pisu

  divinutu  assai ingombranti.

 •  

  Non desisti benintesu

  Du molestu incuranti, 

  E riprendi a scaricari

  Un futtiu di paroli, 

 •    

  non rinesciu cchiù a capiri

  ciò chi iddu adesso voli.

  -“Scrivu versi a profusioni

  e a ritmu sfrenatu,

 •  

  cantu e ballu da campiuni

  destu ‘nvidia a un litteratu.

  A stu dittu tracutanti,

  Non rinesciu a stari zittu

 •  

  -“Forsi a casa hai parenti?

  Ci rispunnu cchiù afflittu.

  -“Già tumbati tutti quanti;

  sulu a ttia vogghiu pinsari.”

 •  

  Mi ribatti ddu siccanti;

  Nun mi resta chi subìri.

  Lu distinu miu ‘ngratu

  Di na maga fu pridittu,

 •  

  all’uraculu purtatu

  quannu era giovanottu.

  -“Né  veleno assai potente,

  o la spada d’un ostile,

 •  

  nè la gotta invalidante

  o un morbu  più febbrile; 

  Sol buon senso può salvare

  L’esistenza tua amena,

 •  

  che un tafàno vuol struncare

  con la lingua sua blasfema.”

  Chista fu la prufizia

  Chi Sibilla pronunciò.

 •  

  La jurnata già finia

  Ma la pìttima ristò.

  Mi circava Garanzia

  Ppri resistiri in giudiziu,

 •  

  E l’aiuto miu vulia

  Ppi livarisi stu sfiziu.

  -“Ora assistermi dovrai,

  ti ‘nni pregu “ mi dicia.

 •  

  -“Aju andari unni sai.

  All’mpiastru rintuzzai.

  -“Sugnu in dubbiu su che fari

  Incalzò l’inopportunu,

 •  

  Quasi quasi lassu stari

  E la causa abbandonu!”

  -“Fammi andari ppri favuri,”

  ccu firvuri  iu ‘mplurava

 •  

  du gran pezzu i scocciaturi,

  mentri cchiù sempri subiva.

  Ccu li forzi ormai ghiccati

  Iu m’arrendu o vitturiuso.

 •  

  -“Chi mi dici i Mecenati?” 

  Ricumincia u fastidiusu.

  -“Poca genti lu circonda,

  ma di bonu e giustu sennu.”

 •  

  Ci rispunnu di rimandu

  la so via persequennu.

  -“Certu la so canuscenza

  Fu ppri ttia ‘na trovatura,

 •  

  ma si fai ccu mia alleanza,

  nui fariumu cchiù figura.”

  Sta livata mi prupuni

  U marchianu scocciaturi.

 •  

  Senza nudda alteraziuni

  Ci rispunnu o pinsaturi.

  -“Nun si sta assiemi a iddu

  Comu tu cridi chi voli,

 •  

  Nudda casa cchiù di chidda

  È luntana di li mali. 

  S’iddu è riccu iu non ci badu,

  O s’è saggiu cchiù di mia

 •  

  Oramai mi persuadu       

  Chi c’è postu ancu ppri mia.

  -“Sti paroli chi dicisti

  Nun su facili a cridìri

 •  

  E vurria propiu ppri chistu

  So amicu divintari. 

  Ppri conuscirlu i presenza

  Li so servi accattirò

 •  

  E ‘ntrasutu in confidenza

  L’amicizia sua avrò.  

  Nulla in vita si conquista

  Senza far grande travagghiu.

 •  

  E la strada ormai è chista

  Iu di certu nun mi sbagghiu.

 •  

  Mentri sentenziandu stava

  L’incallitu scocciaturi;

 •  

  Fusco Aristio arrivava

  Comu un veru salvaturi.

 •  

  -“D’unni veni e unni vai?”

  mi dumanda lu bravacciu;

 •  

  ‘Nto me cori allor spirai,

  d’esser toltu di l’impacciu.

 •  

  Accussì ci tiru a toga,

  E ci strinciu forti u brazzu,

 •  

  Ci segnalu ccu gran foga

  Lu me gravi imbarazzu;

 •  

  E St’ amara situaziuni

  Cercu di farci capiri;

 •  

  ma chi fa lu gran burluni?

  Accumincia a surrìdiri.

 •  

  Biliatu ppri stu fari

  Incuraggiu l’impudenti

 •  

  Lu segretu a cunfidari

  Chi cridia fussi urgenti.

 •  

  -“N’autra vota ‘nni parlamu,

  ppri rispettu a li giudei

 •  

  oggi è sabatu trentésimu

  ‘nni videmu giornu sei.

 •  

  Dettu ciò iddu sa svigna

  E mi lassa sub cultro

 •  

  Sulu sulu ccu da tigna

  Nu mmi resta fari altro.

 •  

  Quannu ormai paria spacciatu

  Sai ccu spunta  a nui davanti?

 •  

  Lu nemicu consumatu

  Du noiosu impenitenti.

 •  

  A unni vai o sciaguratu?”

  Grida ccu voci tunanti

 •  

  L’avversariu inviperitu

  Di la causa pendenti.

 •  

  Or ti chiamu a testimuni

  Si rivolge a mia quel tali,

 •  

  porgo a lui il mio padigliuni

  ed ‘ntrasemu in tribunali.

 •  

  Fu così che il sommo Apollo

  Mi sottrasse dal tracollo.

                    

   

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire