I dialughi di Mata e Grifuni

 DINO VADALA'dino.jpg

 L’autore: Dino Vadalà, nato nella seconda metà del secolo scorso, Messinese d.o.c.g. – come gli piace dire – in quanto nipote di sopravvissuti al terremoto, è ingegnere per professione ma autore e sceneggiatore per hobby.
E’ iscritto alla S.I.A.E. dal 1995, e con “I dialughi di Mata e Grifuni” è al suo debutto editoriale.

La copertina

mata.jpg

La copertina dei "dialughi  di Mata e Grifuni" è un olio su tela di Pippo Crisafulli.

L’editore

Copyright  2008 by edizioni “IL GABBIANO” di Maria Froncillo Nicosia.

Si riporta a seguire il primo dei quattro dialughi del libro.

 

“Correva l’ultimo mese dell’ultimo anno del ventesimo secolo e Mata e Grifuni, condotti inusualmente a Piazza Cairoli,  così cominciarono a dialogare…

 •              Dialugu di Mata e Grifuni a piazza Cairoli

 • Mata                Ma chi ti ‘nni pari?

 • GRIFUNI         Di chi?
            
 • Mata                Comu di chi? Di stu fattu chi ‘nni purtaru cca: ‘nta piazza nova.

 • GRIFUNI         E non si cuntenta?

 • Mata                Cuntenta? Vardati che lisinu! Secundu tia aviria a jessiri cuntenta?

 • GRIFUNI         Allura, saria megghiu che stariumu ddà:
 • o scuru, facci mucciati e compretamenti abbandunati
 • ‘ppi tuttu l’unnvernu, come ‘nni lassaru fino a ora.

 • Mata                Vardatilu che beddu! Ma chi ti vutaru i sintimenti puru a tia?

 • GRIFUNI         Ma pirchì dici a sta manera?

 • Mata                Senti, donninniri chi non si autru, u nostru postu,
 •  non è chistu: ‘nta sta piazza, e menzu a strada.

 • Ma ti pari giustu, che nui, chi semu l’antichi fundaturi
 • della cittadi,da cui tutti discinnunu, avemu a stari cca
 •  ccu stu malutempu che si può vutari ‘nton vidiri e svidiri?

 • GRIFUNI         Ma quali malutempu.

 • Unni nui, non chiovi mai.

 • E poi…chi voi diri? che purtannunni cca,
 •  i nostri discinnenti missinesi, non ‘nni vonnu beni
 •  e non ‘nni rispettunu comu meritamu?

 • Mata                Certamenti. Accussì pensu!

 • GRIFUNI         Parrau, a gigantissa.

 • Mata                Ma pirchì, nericatu chi non si autru,
 • non ti fai capaci, chi sta pinsata
 • cu sapi cu l’eppi, ne ghiabbi e ne meravigghia chi bella testa
 • ddi mittirinni cca, ‘nta sta
 • piazza - chi mi pari cchiù scunchiuduta di prima
 • tempu di Natali, è compretamenti fora locu.
 • Semu, comu u cavulu a merenda.

 • GRIFUNI         Chi dicisti?

 • Mata               Comu u furmaggiu ‘nto piscistoccu.
 • Non c’intrasemu. T’ha fari pirsuasu.
 • Vidennunni misi cca, finisci chi i missinisi
 • ‘nni considiririunu comu si fussimu ddu statui:
 • si pigghiriunu tantu di cufidenza, rascannunni tutti,
 • chi ‘nni danneggiriunu di malu modu; e poi…lassati
 • all’acqua e o ventu ‘ppi daveru finiriumu comu
 • du cartuni rimuddati.
 • GRIFUNI         Io non sugnu d’accordu.
 • E ti dicu a verità ‘nta ddu depositu,
 •  vicinu o camposantu tuttu l’annu non ma passava:
 •  mi sentia comu malincunitu. Cca inveci sentu la genti
 •  chi giria ‘ntorno e la jurnata mi scurri.

 • Mata                Ma don Peppi Nappa chi non si autru,
 •  tuttu stu fetu di gassi di machini e muturini,
 •  stu burdillinu c’avemu ‘ntorno, com’è che ti può piaciri?                          
 • Non ti rendi cuntu che facemu la figura di du pupi!

 • GRIFUNI         Senti, a mugghieri, io t’aju  rispettatu sempri,
 •  però al grande e firoci Grifuni saracinu, nuddu mai ci dissi pupu.
 • Dunca non sbagghiari  a parrari…annunca…

 • Mata                Annunca? Chi fai?
 • Scinni du cavaddu e mi ‘mmischi?

 • GRIFUNI         Esigio rispetto. ‘Nni miseru cca,
 • e cca avemu a stari. Zitta e musca!

 • Mata                Si putiria scinniri du cavaddu sai chi faria?

 • GRIFUNI         Chi farivi, sintemu?

 • Mata                Mi ‘nninchianiria ddà supra e Cammari
 •  e ti lassiria cca sulu: comu un pedi di cannella,
 •  menzu a stu populu che, scuta a mia,
 • non lo riconoscio cchiù.

 • GRIFUNI         Si la solita tragica.
 • Ma nun ti rendi cuntu.
 • I nostri discinnenti stannu facennu
 • cosi granni! Stannu canciannu tutta
 • La cittàdi: cosi ccu micciu!
 • Ma non vidi cca ‘ntornu chiddu
 • chi già s’ intravidi?
 • Mata                E c’aviria a vidiri? Sta specie i bardacchinu di lamera,
 •  chi non sacciu a chi può giuvari, essennu chi mancu
 •  è cummigghiatu e lassa passari u stissu: suli, acqua e ventu;
 •  sta filarata d’immpinnati, chi su boni ‘ppi storu di pisci;
 •  e tutti sti tendi sutta all’albiri chi pari n’accampamentu
 •  di ddi to cumpari saracini.

 • GRIFUNI         Ma si ci misiru u lignu puri ‘nterra, come ‘nte salotti boni.

 • Mata                Intantu a genti sciddica e si rumpi u coddu; e poi…unn’è
 •  chi su scippunu e su portunu a casa.
 • GRIFUNI         Bella fiducia chi hai ‘nte nostri discinnenti.
 • Non c’è nenti di fari, ristasti retrogrita; niscisti o naturali :
 • a Cammarota chi si.
 • Mata                E sugnu fiera.

 • GRIFUNI         Sutta a stu bardacchinu, comu u chiami tu,
 •  avi a passari u tram…lo capisci? Il tram!

 • Mata                Prima c’era u tram, e poi u livaru.
 • Non ci piaciu cchiù!
 • Ora u vonnu n’autra vota!
 • Non hannu abbentu.
 • E poi…cu sapi quannu passa
 • di dda sutta!

 • GRIFUNI         Orammai, picca ci voli.

 • Mata                Campa cavaddu

 • GRIFUNI         Missina, saravi comu li megghiu cittadi di l’Europa.
 • ‘Nformati, leggi, iapriti, non jessiri disfattista.
 • I binari… i misiru, i fila i stinneru, a pensilina a ficiru…

 • Mata                Ma ancora però non sannu di unni avi a passari
 •  stu malanova di tram.

 • GRIFUNI         U sannu, u sannu, di unni avi a passari.

 • Mata                E cu tu dissi, sintemu?

 • GRIFUNI         Me niputi.

 • Mata                To niputi?

 • GRIFUNI         Me niputi Turi: u figghiu di me soru.

 • Mata                U sinnucu?

 • GRIFUNI         Gnorsì. Propriu iddu.

 • Mata                Ah, to niputi è?

 • GRIFUNI         E non si vidi? Tali e quali lu ziu:
 • a stissa facci.
 • Metticci la barba, e dimmi tu
 • si ccu dda ‘mpigna di saracinu, non è precisu a mia.

 • Mata                Chistu è veru. Ma turnamu a stu tram.
 • Chi ti dissi allura to niputi?

 • GRIFUNI         Mi dissi chi non passa cchiù da via Garibaldi, e sai pirchì?

 • Mata                Sintemu, pirchì?

 • GRIFUNI         Chiddi chi a menzaustu carriunu,
 • chi cordi longhi longhi, strada strada da piramidi,
 •  unni ci sunnu santi, santareddi, ianciuli, suli,
 •  luna chi firriunu tutti ‘nta ‘na vota…

 • Mata                E parra chiaru: a Vara.

 • GRIFUNI         Si accussì a chiamunu i nostri discinnenti,
 •  e sunnu divuti assai ‘ppi sta vara…

 • Mata                A mia mu dici.

 • GRIFUNI         Non vosiru assolutissimamenti
 • ch’ u tram passava ‘nta stissa strada di unni passa sta Vara.

 • Mata                E chi ficiru?

 • GRIFUNI         Non ti dicu e non ti cuntu.
 • Sintia diri chi ficiru manifestazioni, comitati…
 • dici, chi si rivulgeru perfino al Papa,
 •  pirchì stabileru, che non avi a passari cchiù di ddà.

 • Mata                A Vara?

 • GRIFUNI         Ma quali? U tram.

 • Mata                ‘Na vera putenza sti cumitati.

 • GRIFUNI         Cunvinceru, me niputi e tutta la cumacca,
 • di fari passari u tram da n’autra parti.

 • Mata                Menu mali accussì putemu passari puri nui
 • ‘ppi dda strada.

 • GRIFUNI         U sai chi non ci avia pinsatu
 • chi puri nui passamu di ddà!

 • Mata                Ma senti ‘na cosa… Nui non passamu
 •  puri di unni u viali San Martinu?…

 • GRIFUNI         Certamenti!

 • Mata                E ccu stu bardacchinu, sti binari, sti fila,
 •  e sta gran filarata di pammari chi misiru
 • a manu ritta e a manu mancu, m’addiri tu:
 • di unni passamu nui?

 • GRIFUNI         Ragiuni hai? E comu facemu?

 • Mata                U peggiu è caru maritu miu,
  chi non ci pinsau, mancu to niputi.

 • GRIFUNI         Ma a iddu ci u fazzu a vidiri io,
 • se s’avi a scurdari di nui, chi semu i so nanni.
 • Ci fazzu fari, a morti subitania, un comitatu,
 •  accussì putemu cuntinuari a passari ‘nto viali.
 • S’avi a vidiri si i fundaturi dell’antica cittadi
 •  hannu a jessiri menu da Vara! (continua)

 

 

 

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire